Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy w Polsce?

Od wiosny 2022 roku obowiązują uproszczone zasady zatrudniania obywateli Ukrainy. To korzystne dla wszystkich zainteresowanych: pracownicy bez większych trudności mogą legalnie zarabiać i podlegać wszystkim ubezpieczeniom, a firmy nie muszą przeprowadzać długotrwałych procedur, by im to zatrudnienie umożliwić.

Jeśli potrzebujesz zatrudnić jednorazowo wiele osób do zadań niewymagających kwalifikacji, rozważ leasing pracowniczy.

Już od kilku lat obywatele Ukrainy korzystają z uproszczonych zasad podejmowania pracy (podobnie jak osoby pochodzące z Armenii, Białorusi, Gruzji i Mołdawii), ale po wybuchu wojny zostały one dodatkowo zmodyfikowane. Zatrudnianie obywateli Ukrainy jest teraz bardzo proste, na czym korzystają i polscy pracodawcy, i Ukraińcy, którzy chcą sobie ułożyć życie w naszym kraju.

Pracownicy z Ukrainy. Uproszczone zasady legalnego pobytu

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 28 stycznia 2023 r. zaczęła obowiązywać jej nowelizacja. Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące podejmowania zatrudnienia na terenie Polski.

Ustawa przewiduje, że obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie, mogą podjąć zatrudnienie na terytorium Polski bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Prawo to obejmuje nie tylko osoby, które przyjechały do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku, ale wszystkich, którzy przebywają w Polsce legalnie.

Wyłączeni są z niego obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Takie osoby uzyskują prawo do pracy, jeśli decyzja w sprawie ochrony międzynarodowej nie zostanie wydana w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia przez nie wniosku o tę ochronę.

Podsumowując, zatrudnienie w Polsce może podjąć obywatel Ukrainy, który:

 • przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy albo
 • przybył legalnie na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

W myśl tych przepisów na równi z obywatelami Ukrainy traktowani są ich małżonkowie, nawet jeśli nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego – pod warunkiem, że wjechali na terytorium Polski po wybuchu wojny.

Czym jest „ważny tytuł pobytowy”?

Tytuł pobytowy to dokument, która uprawnia do pobytu na terytorium Polski lub innego państwa Unii Europejskiej. Może to być:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym,
 • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy?

Skoro już wyjaśniliśmy pod jakimi warunkami pobyt obywateli Ukrainy w Polsce jest legalny, przejdźmy do kolejnej kwestii: jak, zgodnie z prawem, zawrzeć z nim umowę?

Aby wymogom stało się zadość, wystarczy, że pracodawca poinformuje powiatowy urząd pracy – właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy – o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy lub jego małżonka spełniającego warunki legalnego pobytu. Ma na to 14 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

Nie jest wymagana osobista wizyta w urzędzie pracy: informacja („Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”) może zostać złożona poprzez portal praca.gov.pl.

Co powinno zawierać powiadomienie?

 1. informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:
 • nazwę albo imię i nazwisko,
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
 • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy.

 

 1. Dane osobowe obywatela Ukrainy:
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
 • numer PESEL – o ile został nadany.
 1. Rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy.
 2. Stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.
 3. Miejsce wykonywanej pracy.

Legalnie zatrudniony pracownik z Ukrainy, który został zgłoszony do powiatowego urzędu pracy, może swobodnie zmienić pracodawcę.

A może outsourcing lub praca tymczasowa?

Istnieje też inny wariant nawiązania współpracy z obywatelami Ukrainy: leasing pracowniczy. Agencja Gremi Personal oferuje go w dwóch wariantach – outsourcingu pracowniczego lub pracy tymczasowej.

 • Outsourcing pracowniczy jest przeznaczony dla firm, które poszukują pracowników do prac niewymagających kwalifikacji. Pracownicy związani są stosunkiem pracy z agencją i to agencja ma wobec pracownika wszystkie obowiązki wynikające z umowy o pracę. Nie ma ograniczeń co do czasu trwania współpracy.
 • Praca tymczasowa jest przeznaczona dla firm, które potrzebują pracowników do prac sezonowych, okresowych, doraźnych lub na zastępstwo. Pracownicy są związani stosunkiem pracy z agencją, a po stronie firmy leży natomiast obowiązek przygotowania wszystkiego od strony organizacyjnej. Okres zatrudnienia w firmie klienta jest limitowany – może wynieść 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom firm, które muszą szybko pozyskać pracowników niewykwalifikowanych do pracy w:

 • rolnictwie,
 • magazynach,
 • na budowach,
 • w fabrykach.

Leasing pracowniczy to doskonałe rozwiązanie, gdy firma musi szybko zwiększyć zatrudnienie, gdyż wzrosła liczba zamówień. Skorzystanie z usług agencji zdejmuje z firmy obowiązek przeprowadzania rekrutacji – odpowiadania na ogłoszenia, prowadzenia rozmów. Wszystko to bierzemy na siebie. Mamy ogromne doświadczenie w rekrutowaniu pracowników z Ukrainy, a na co dzień współpracujemy z 600 agencjami partnerskimi za wschodnią granicą.

Obsługujemy głównie duże firmy produkcyjne z różnych branż: spożywczej, opakowaniowej, meblarskiej, odlewniczej, papierniczej, tworzyw sztucznych. Wspieramy szeroko pojęty sektor usług, ale też logistyki i magazynowania.

Zobacz również: