fbpx
Na co uważać przy zatrudnieniu pracownika z Indii?

Na co uważać przy zatrudnieniu pracownika z Indii?

Pracownicy z Indii mogą skutecznie uzupełnić braki kadrowe w Twoje firmie. Zatrudnienie obywateli Indii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega regulacjom dotyczącym zatrudniania cudzoziemców pochodzących z krajów trzecich. 

Najważniejsze przepisy i wytyczne znajdują się w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawie o cudzoziemcach.

Sprawdź, jak legalnie zatrudnić pracownika z Indii w Polsce i na jakie kwestie zwrócić szczególną uwagę.

Pracownik z Indii w Polsce musi przebywać legalnie!

To podstawowa kwestia formalna, bez której dopełnienia nie może być mowy o legalnym zatrudnieniu pracownika z Indii. Do uzyskania tytułu pobytowego uprawniającego obywatela Indii do podjęcia pracy w Polsce konieczna jest wiza.

Wiza dla pracownika z Indii

Wizy są wydawane obywatelom Indii, którzy wykazują posiadanie środków finansowych wystarczających do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość zabezpieczenia finansowego powinna pozwalać obywatelowi Indii na samodzielne pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz podróż w obydwie strony.

Wiza turystyczna nie uprawnia obywatela Indii do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej!

Zaproszenie dla cudzoziemca

Dokumentem, który może ułatwić uzyskanie wizy, jest zaproszenie dla cudzoziemca. Zaproszenie może wystosować polski obywatel mieszkający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, pobyt rezydenta lub przebywający w Polsce legalnie i nieprzerwanie od minimum 5 lat.

Zaproszenie dla pracownika z Indii może również wystosować osoba prawna lub jednostka organizacyjna (bez osobowości prawnej) mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie należy zarejestrować w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy osoby zapraszającej.

Przeczytaj również poradniki jak zatrudnić pracownika z:

Zarejestrowane zaproszenie zwalania obywatela Indii z obowiązku wykazania zabezpieczenia finansowego – kwestie finansowe bierze na siebie osoba zapraszająca.

Pracownicy z Indii – zezwolenie na pracę

Podjęcie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela z Indii jest możliwe na podstawie zezwolenia na pracę. Wyjątkiem są cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach pobytu tolerowanego, posiadają status uchodźcy, posiadają Kartę Polaka lub uczą się/studiują stacjonarnie w Polsce.

Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D i E

To pięć podstawowych rodzajów zezwoleń na pracę, które zawsze są wydawane dla konkretnego pracownika i umożliwiają świadczenie pracy w konkretnej firmie.

Wniosek o zezwolenie na pracę składa pracodawca chcący zatrudnić pracownika z Indii w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę firmy Urzędzie Wojewódzkim. Złożenie wniosku kosztuje od 50 do 200 zł, a zezwolenie najczęściej wydawane jest do 30 dni (dłuższy czas oczekiwania na decyzję może wiązać się z koniecznością złożenia dodatkowych wyjaśnień czy uzupełnienia dokumentacji).

  • Zezwolenie na pracę typu A – dotyczy pracowników z Indii zatrudnianych w podmiotach gospodarczych mających siedzibę w Polsce. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę typu A najczęściej konieczne jest przeprowadzenie wcześniej tzw. „testu rynku”, czyli sprawdzenia, czy zapotrzebowanie kadrowe pracodawcy nie może być faktycznie zaspokojone przez polskich obywateli. Test polega na opublikowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy oferty pracy. Procedury nie trzeba uruchamiać w przypadku zawodów i branż deficytowych.
  • Zezwolenie na pracę, typ B – dotyczy pracowników z Indii, którzy mają pełnić funkcje w zarządzie lub objąć stanowiska komplementariusza lub prokurenta.
  • Zezwolenia na pracę, typy: C, D, E – wydawane są pracownikom z Indii, którzy są delegowani do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pracę wystawiane jest na okres do 3 lat i zobowiązuje pracodawcę, na rzecz którego będzie pracował obywatel z Indii, do zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej oraz równego traktowania swoich pracowników w kontekście warunków zatrudnienia. Wynagrodzenie cudzoziemców powinno być na takim samym poziomie, jak wynagrodzenie polskich obywateli pracujących na takich samych stanowiskach.

Warto również przeczytać artykuł: Jak zatrudnić pracownika z Azji?

Zezwolenie na pracę typu S

To zezwolenie na pracę sezonową, które pracodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy. Złożenie wniosku kosztuje 30 zł, a decyzja zostaje najczęściej wydana do 7 dni. Praca świadczona na podstawie zezwolenia typu S może trwać maksymalnie 9 miesięcy w roku.

Pracodawcy mają również możliwość wnioskowania o wpis wielosezonowy, jeśli będą chcieli podjąć współpracę z pracownikiem z Indii również w kolejnych sezonach.

Pracownik z Indii – na co uważać?

Decydując się na zatrudnienie pracownika z Indii bierzesz na siebie odpowiedzialność za jego legalność procesu oraz szeroko rozumiany dobrostan i bezpieczeństwo cudzoziemca. Zatrudniając pracownika z Indii zwróć szczególną uwagę na najważniejsze kwestie formalne oraz między innymi różnice kulturowe i integrację Twojego zespołu.

Kwestie formalne.

  • Przeanalizuj przepisy imigracyjne i przepisy dotyczące zatrudniania pracowników z krajów trzecich. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – skonsultuj się z odpowiednimi organami administracji państwowej.
  • Zweryfikuj wszystkie dokumenty przedstawione Ci przez pracownika z Indii, sprawdzając ich autentyczność i ważność. Pod lupę weź zarówno dokument tożsamości oraz ewentualne zaświadczenia/certyfikaty specjalizacyjne pracownika z Indii, jak i wizę lub inne dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Skonstruuj umowę o pracę w minimum dwóch językach – po polsku i w języku zrozumiałym dla pracownika z Indii. Każda umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna powinny szczegółowo opisywać warunki zatrudnienia i określać wynagrodzenie pracownika z Indii.

Kwestie kulturowe.

  • Upewnij się, że umiejętności językowe pracownika z Indii są wystarczające do skutecznego porozumiewania się ze współpracownikami, przełożonymi i klientami. W razie potrzeby zapewnij obywatelowi Indii niezbędne wsparcie w podniesieniu kompetencji językowych.
  • Zadbaj o przyjazne środowisko pracy. Pamiętaj o różnicach kulturowych i konieczności ich poszanowania. W razie potrzeby przeprowadź odpowiednie szkolenia dla zespołu, by efektywniej zintegrować pracowników z Indii, Polski i innych krajów.
  • Udziel pracownikowi z Indii niezbędnej pomocy i wsparcia w zadomowieniu się w naszym kraju i załatwieniu najważniejszych kwestii, np. założenia konta bankowego. Możesz to zrobić osobiście lub poprosić o wsparcie w realizacji tego zadania innego pracownika.

Zatrudnienie pracownika z Indii – samodzielnie czy z agencją?

Ilość formalności, rodzajów pozwoleń na pracę i dokumentów, które musisz zweryfikować w przypadku zatrudniania pracownika z Indii może przytłaczać. Ponadto procedury związane z legalizacją pobytu i zatrudnienia są czasochłonne i obarczone sporym ryzykiem popełnienia jakiś formalnych błędów.

Gremi Personal specjalizujemy się w pośredniczeniu między pracownikami i pracodawcami. Posiadamy dostęp do szerokiej bazy pracowników z różnych części świata – sprawdzonych i gotowych do podjęcia pracy od zaraz.

Decydując się na nawiązanie współpracy z agencją zyskujesz pewność, że wszystkie formalności będą załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy również odciążyć Cię we wszelkich sprawach kadrowych już po zatrudnieniu pracownika z Indii.

Zobacz również: