fbpx

Jak zatrudnić pracownika z Nepalu w Polsce?

Aby legalnie zatrudnić pracownika z Nepalu w Polsce, musisz przestrzegać określonych przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców z krajów trzecich (spoza UE/EOG i Szwajcarii) oraz dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. Jak zatrudnić pracownika z Nepalu? Sprawdź nasz poradnik! Pracownicy…

Aby legalnie zatrudnić pracownika z Nepalu w Polsce, musisz przestrzegać określonych przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców z krajów trzecich (spoza UE/EOG i Szwajcarii) oraz dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

Jak zatrudnić pracownika z Nepalu? Sprawdź nasz poradnik!

Pracownicy z Nepalu – podstawowe informacje

Kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce regulują: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z kwietnia 2004 roku), Ustawa o cudzoziemcach (z grudnia 2013 roku) oraz rozporządzenia wykonawcze.

Warunkiem koniecznym powierzenia pracy obywatelowi Nepalu jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na pracę oraz legalny pobyt cudzoziemca w Polsce.

Zezwolenia na pracę nie muszą posiadać cudzoziemcy mający status uchodźcy lub przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach pobytu tolerowanego.

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę zwolnione są również osoby posiadające Kartę Polaka, nauczyciele języków obcych zatrudnieni w instytucjach oświatowych, a także absolwenci polskich szkół średnich oraz studenci i doktoranci kształcący się stacjonarnie w Polsce.

Sprawdź nasz artykuł: Jak zatrudnić pracownika z Azji?

Uzyskanie tytułu pobytowego – zadanie cudzoziemca

Pierwszym dokumentem, który należy uzyskać, jest tzw. tytuł pobytowy. O tytuł pobytowy powinien ubiegać się cudzoziemiec, który planuje przyjazd do Polski i podjęcie tutaj legalnego zatrudnienia. Cudzoziemiec może przebywać w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. Uwaga – wiza turystyczna nie uprawnia do ubiegania się o zezwolenie na pracę!

Pracownik z Nepalu w Polsce – typy zezwoleń na pracę

Zezwolenie na pracę wydawane jest dla konkretnego pracownika i umożliwia świadczenie pracy na rzecz konkretnego pracodawcy, na określonych wcześniej warunkach. Istnieje 5 podstawowych typów zezwoleń na pracę (A, B, C, D, E) oraz zezwolenie na pracę sezonową (S), o których wydanie może wnioskować pracodawca.

  • Zezwolenie na pracę, typ A – wydawane dla pracowników z Nepalu zatrudnionych w podmiocie, który ma siedzibę w Polsce.
  • Zezwolenie na pracę, typ B – wydawane dla pracowników z Nepalu pełniących funkcje w zarządzie, komplementariuszy i prokurentów.
  • Zezwolenia na pracę, typy: C, D, E – wydawane pracownikom z Nepalu delegowanym do pracy na terytorium Polski.
  • Zezwolenie na pracę sezonową (typ S) – wydawane cudzoziemcom z krajów trzecich na czas wykonywania pracy sezonowej.

Zezwolenie na pracę 

Wniosek o zezwolenia na pracę typu A, B, C, D i E pracodawca musi złożyć w Urzędzie Wojewódzkim. Opłata za złożenie wniosku, w zależności od jego typu, może wynosić od 50 do 200 zł. Ustawowy czas na wydanie zezwolenia, jeśli sprawa nie wymaga żadnych dodatkowych wyjaśnień, to okres do 30 dni, a długość zatrudnienia na podstawie zezwolenia to okres do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach: do 5 lat).

Ubieganie się o uzyskanie dla pracownika z Nepalu zezwolenia na pracę wiąże się z koniecznością zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia na poziomie płac obywateli Polski pracujących na takich samych stanowiskach.

Zezwolenie na pracę sezonową

Wniosek o zezwolenie na pracę sezonową (typ S) pracodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy, który wydaje decyzję do 7 dni. Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł. Maksymalny czas zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę sezonową wynosi 9 miesięcy. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na kontynuowanie współpracy z konkretnym pracownikiem z Nepalu – w kolejnym roku może ubiegać się o tzw. wpis wielosezonowy, na okres do 3 lat.

Spis prac sezonowych uznawanych za takowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (z września 2018 roku).

W przypadku cudzoziemców mieszkających w Polsce i posiadających odpowiedni tytuł pobytowy, który uprawnia ich do wykonywania pracy w Polsce – proces ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową przebiega tzw. „ścieżką krajową”.

Test rynku pracy – procedura poprzedzająca złożenie wniosku o zezwolenie na pracę

W przypadku zatrudniania pracowników z Azji i krajów trzecich pracodawca ma obowiązek złożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) oferty pracy. Procedura umożliwia zweryfikowanie zasobów ludzkich na lokalnym rynku pracy i uzyskanie informacji starosty w tej sprawie. To tzw. test rynku pracy, którego celem jest uzyskanie rzetelnej informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy wśród Polaków.

W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów do pracy – Powiatowy Urząd Pracy, do 3 tygodni od ogłoszenia oferty pracy, wydaje informacje starosty, która umożliwia pracodawcy wnioskowanie o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca.

Testu rynku pracy nie trzeba przeprowadzać w przypadku poszukiwania pracowników do wykonywania pracy w ramach zawodów deficytowych. Należą do nich między innymi profesje związane z budownictwem (np. murarze, dekarze, betoniarze, spawacze) oraz zawody związane z opieką nad osobami chorymi i wymagającymi opieki (np. pielęgniarka/pielęgniarz, opiekun osoby starszej, pracownik domu pomocy społecznej).

Jak zatrudnić pracownika z Nepalu – krok po kroku

Pracownicy z Azji mogą podjąć legalną pracę w Polsce, po spełnieniu kilku formalnych warunków. Oto, jak wygląda ścieżka zatrudnienia cudzoziemca z Nepalu.

  1. Określenie stanowiska, na które poszukujesz pracownika, w celu ustalenia, o jaki typ zezwolenia na pracę musisz wystąpić.
  2. Przeprowadzenie testu rynku pracy – w zależności od rodzaju stanowiska i regionu Polski.
  3. Skompletowanie dokumentów, wniesienie opłat urzędowych i złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu.
  4. Po uzyskaniu pozwolenia na pracę – przygotowanie umowy o pracę w języku polskim i języku, którym posługuje się pracownik z Nepalu (warunki zatrudnienia muszą być identyczne w umowie i wniosku/zezwoleniu na pracę!).
  5. Zatrudnienie pracownika z Nepalu (jeśli przebywa już w Polsce i posiada odpowiedni tytuł pobytowy) lub przesłanie kompletu dokumentów cudzoziemcowi (jeśli przebywa jeszcze w Nepalu i chce złożyć wniosek o wizę).

Pamiętaj o udzieleniu cudzoziemcowi wsparcia, którego może potrzebować, by zaaklimatyzować się w naszym kraju i zgrać z zespołem Twoich pracowników.

Agencja pracy a pracownicy z Nepalu

Zatrudnienie cudzoziemca lub cudzoziemców jest sporym logistyczny wyzwaniem. Wymaga szczegółowej znajomości wszelkich przepisów (również ich aktualizacji!). Jest również czasochłonne oraz może być obarczone sporym ryzykiem popełnienia formalnych błędów i/lub pozyskania pracownika nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji.

Rozwiązanie? Agencja Gremi Personal! Mamy niezbędna wiedzę i doświadczenie w sprawnym pośrednictwie pracy i zatrudnianiu cudzoziemców. Stale współpracujemy ze sprawdzonymi agencjami pośrednictwa pracy ze Wschodu i mamy dostęp do baz pracowników gotowych do podjęcia legalnego zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W zależności od Twoich potrzeb możemy zapewnić Ci kompleksowe wsparcia, od rekrutacji, przez uzyskanie wszelkich dokumentów związanych z pobytem i pracą, po obsługę kadrową i administracyjną pracowników z Azji.

Zobacz również: