Jak zatrudnić pracownika z Wietnamu?

Jak zatrudnić pracownika z Wietnamu?

Pracownicy z Azji to cudzoziemcy z krajów trzecich, czyli spoza UE/EOG i Szwajcarii. Legalne zatrudnienie pracownika z Wietnamu w Polsce wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku istotnych formalności – przede wszystkim z uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia na pracę oraz właściwego tytułu pobytowego.

Jak zatrudnić pracownika z Wietnamu? Przeczytaj nasz poradnik!

Pracownicy z Wietnamu – najważniejsze informacje

Przepisy regulujące kwestie związane z zatrudnianiem pracowników z Azji w Polsce znajdują się w dwóch ustawach – Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2004) oraz Ustawie o cudzoziemcach (2013).

Pracownicy z Wietnamu, aby móc podjąć pracę w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą przebywać w naszym kraju legalnie, na podstawie wizy (ale nie turystycznej!) lub innego tytułu pobytowego uprawniającego do zatrudnienia. Konieczne jest również posiadanie ważnego zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową.

Pracownicy z Wietnamu – tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Polski

Podstawowym dokumentem, który musi posiadać pracownik z Azji w Polsce, jest tytuł pobytowy, nazywany również dokumentem pobytowym. Do tego rodzaju dokumentów zalicza się wizę bądź zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. Wiza turystyczna nie uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Polski.

Zezwolenie na pracę i zezwolenie na pracę sezonową dla pracownika z Wietnamu

Dokument uprawniający do podjęcia pracy to zezwolenie na pracę. Wystawiane jest zawsze dla konkretnej osoby/pracownika z Wietnamu i w celu świadczenia pracy na rzecz konkretnego pracodawcy. W zależności od rodzaju pracy – cudzoziemiec może potrzebować jednego z sześciu typów zezwoleń na pracę.

Zezwolenie na pracę typu A, B, C, D, E

To podstawowe zezwolenie na pracę, o które wnioskuje pracodawca w Urzędzie Wojewódzkim. Koszt złożenia wniosku może wahać się od 50 do 200 zł, w zależności od typu wniosku.

Decyzja wydawana jest w ciągu maksymalnie 30 dniu, pod warunkiem, że wniosek jest kompletny i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień/uzupełniania.

 • Pracownik z Wietnamu, który będzie zatrudniony przez podmiot mający siedzibę w Polsce – potrzebuje zezwolenia na pracę typu A.
 • Pracownik z Wietnamu, który będzie pełnił funkcje w zarządzie firmy lub będzie komplementariuszem bądź prokurentem – potrzebuje zezwolenia na pracę typu B.
 • Pracownik z Wietnamu, który został oddelegowany do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – potrzebuje zezwolenia na pracę typu C, D lub E.

Na podstawie zezwolenia pracownik z Wietnamu w Polsce może być zatrudniony na okres od 3 miesięcy do 3 lat (opcjonalnie do 5 lat). Pracownicy z Azji zatrudnieni w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę typu A, B, C, D lub E muszą otrzymywać wynagrodzenie podobne do tego, jakie otrzymują Polacy pracujący na takim samym stanowisku.

Sprawdź również nasz artykuł: Jak zatrudnić pracownika z Azji?

Zezwolenie na pracę typu S

To zezwolenie na pracę sezonową, która może być wykonywana przez cudzoziemca przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku. W przypadku chęci kontynuowania współpracy z konkretnym pracownikiem z Azji w kolejnych sezonach istnieje możliwość ubiegania się o zezwolenie wielosezonowe (na okres 3 lat).

O zezwolenie na pracę typu S pracodawca wnioskuje w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla danego zakładu pracy. Decyzja zostaje wydana w ciągu maksymalnie 7 dni, pod warunkiem, że wniosek jest prawidłowy i nie wymaga uzupełnienia. Koszt wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową to 30 zł.

Prace sezonowe zostały wyszczególnione w stosownym rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2018).

W jakich przypadkach zezwolenie na pracę nie jest wymagane?

Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnieni są:

 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy,
 • cudzoziemcy przebywający w Polsce w ramach pobytu tolerowanego,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 • Wietnamczycy będący nauczycielami języków obcych, którzy są zatrudnieni w strukturach oświatowych,
 • Wietnamczycy będący absolwentami polskich szkół średnich,
 • Wietnamczycy będący studentami lub doktorantami, uczący się stacjonarnie w Polsce.

Co to jest test rynku pracy i dlaczego należy go wykonać?

Chcąc zatrudnić pracownika z krajów trzecich, czyli między innymi Wietnamu, pracodawca jest zobowiązany do upewnienia się, że na lokalnym rynku pracy nie ma osób chętnych do podjęcia pracy na danym stanowisku (lub liczba chętnych jest niewystarczająca).

Test rynku pracy polega na złożeniu oferty pracy na danym stanowisku/stanowiskach w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uzyskaniu informacji starosty, który potwierdza brak możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy. Informacja starosty wydawana jest do 3 tygodni od momentu upublicznienia oferty pracy przez pracodawcę.

Najnowsze przepisy uwzględniają aktualną sytuację na rynku pracy i zwalniają z obowiązku przeprowadzenia testu rynku pracy w odniesieniu do zawodów deficytowych. Zalicza się do nich między innymi: pielęgniarki i pielęgniarzy, opiekunów osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, opiekunów zatrudnianych w domach pomocy społecznej oraz pracowników branży budowlanej.

Jak zatrudnić pracownika z Wietnamu? – instrukcja krok po kroku

Pracownicy z Azji mogą zostać legalnie zatrudnieni w Rzeczypospolitej Polskiej po spełnieniu kilku warunków i dopełnieniu niezbędnych formalności. Oto, jak wygląda ścieżka zatrudnienia pracownika z Wietnamu w Polsce.

 1. Stanowisko pracy – pracodawca określa dokładnie, na jakie stanowisko szuka pracownika, co determinuje typ pozwolenia, o który musi się ubiegać.
 2. Test rynku pracy – przeprowadzany we współpracy z PUP (Powiatowy Urząd Pracy), z uwzględnieniem zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych przepisów.
 3. Przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o zezwolenie na pracę, wraz z potwierdzenie uiszczenia odpowiedniej opłaty urzędowej.
 4. Złożenie wniosku w Urzędzie Wojewódzkim (wniosek o zezwolenie na pracę) lub w Powiatowym Urzędzie Pracy (wniosek o zezwolenie na pracę sezonową).
 5. Skompletowanie dokumentów, wniesienie opłat urzędowych i złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu.
 6. Przygotowanie umowy o pracę w dwóch językach: polskim i w języku zrozumiałym dla pracownika z Wietnamu. Ważne! Warunki zatrudnienia opisane w umowie o pracę oraz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę muszą być identyczne!
 7. Podjęcie pracy przez cudzoziemca (jeśli pracownik przebywa już w Polsce i posiada właściwy tytuł pobytowy) lub przesłanie kompletu dokumentów cudzoziemcowi (jeśli pracownik przebywa jeszcze w Wietnamie i dopiero będzie wnioskował o wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy/stały).

Agencja pracy a pracownicy z Wietnamu w Polsce

Legalne zatrudnienie pracownika z Wietnamu może być sporym wyzwaniem, wymagającym od pracodawcy znajomości aktualnych przepisów oraz załatwienia mnóstwa formalności. Istotne jest również sprawdzenie kompetencji i doświadczenia pracownika z Azji, co może być trudne, wziąwszy pod uwagę barierę językową i kulturową.

Ogromnym wsparciem dla polskich pracodawców, którzy chcą zatrudniać pracowników z Azji, może być renomowana agencja pośrednictwa pracy.

Agencja pracy Gremi Personal oferuje kompleksowe wsparcie pracodawcom w pozyskiwaniu kandydatów do pracy w Polsce, przeprowadzaniu rekrutacji oraz załatwianiu wszelkich formalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sieci profesjonalnych kontaktów międzynarodowych możemy zaoferować Ci usługi pracowników z Azji, którzy zostali już sprawdzeni i są gotowi do podjęcia zatrudnienia od zaraz.

Zobacz również: