https://gremi-personal.com/na-co-uwazac-przy-zatrudnieniu-pracownika-z-ukrainy/

Na co uważać przy zatrudnieniu pracownika z Ukrainy?

Pracownicy z Ukrainy mogą skutecznie uzupełnić braki kadrowe w Twojej firmie. To osoby zmotywowane do pracy i w większości przypadków w pełni usatysfakcjonowane zarobkami oferowanymi przez polskich pracodawców. W związku z działaniami wojennymi toczącymi się na terytorium Ukrainy – zatrudnienie pracownika ze Wschodu jest obecnie łatwiejsze.

Sprawdź, na jakie aspekty zwrócić uwagę zatrudniając pracownika z Ukrainy.

Pracownik z Ukrainy – na co uważać?

Podczas zatrudniania pracownika z Ukrainy w Polsce musisz zastosować się do wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów oraz zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z komunikacją, integracją i ewentualnymi różnicami kulturowymi między polskimi i ukraińskimi pracownikami Twojej firmy.

Na co uważać zatrudniając pracownika z Ukrainy?

Przepisy dotyczące imigracji i zatrudnienia

Upewnij się, że przestrzegasz obowiązujących przepisów imigracyjnych i zatrudnienia dotyczących pracowników spoza Unii Europejskiej. Skonsultuj się z lokalnymi organami administracji państwowej, aby upewnić się, że spełniasz wszelkie wymagania prawne.

Warto również przeczytać artykuł: Jak zatrudnić i uzyskać zezwolenie na pracę pracownika z Ukrainy?

Od 24 lutego 2022 roku zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest maksymalnie uproszczone – wystarczy, że obywatel Ukrainy przebywa w Polsce legalnie. Zatrudnienie odbywa się w oparciu o powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy lub powiadomienie o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy.

Weryfikacja dokumentów

Dokładnie zweryfikuj dokumenty tożsamości i potwierdź legalność pobytu pracownika z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatel Ukrainy powinien posiadać odpowiedni stempel polskiej Straży Granicznej w paszporcie lub innym dokumencie wjazdowym.

Obywatele Ukrainy – wjeżdżający do Polski w związku z działaniami wojennymi toczącymi się na terenie ich kraju – powinni do 30 dni od daty przybycia do RP złożyć wniosek o przyznanie numeru PESEL. Upewnij się, że wszystkie dokumenty przedstawione przez pracownika z Ukrainy są prawdziwe i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Kwalifikacje i doświadczenie

Dokładnie sprawdź i oceń kwalifikacje oraz doświadczenie kandydata do pracy z Ukrainy, aby upewnić się, że spełniają wymagania stanowiska, na które chcesz go zatrudnić. Przeprowadź odpowiednie rozmowy kwalifikacyjne, a jeśli to możliwe – sprawdź referencje.

W przypadku kwalifikacji specjalistycznych może być potrzebne wykonanie tłumaczenia lub tłumaczenia przysięgłego dyplomów i zaświadczeń posiadanych przez kandydata do pracy.

Umowa o pracę – zrozumiała dla obydwu stron

Przygotuj kompletną i klarowną umowę o pracę, która w jasny sposób określa warunki zatrudnienia i wynagrodzenie oraz obowiązki i prawa pracownika. Każda umowa o pracę musi być w pełni zrozumiała dla obydwu stron procedury zatrudnienia! Dlatego w niektórych przypadkach może być konieczne tłumaczenie umowy na język ukraiński i/lub angielski, aby umożliwić pracownikowi pełne zrozumienie treści dokumentu.

Zdecyduj, czy chcesz zatrudnić pracownika z Ukrainy na stałe, tymczasowo lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Upewnij się, że masz jasność w zakresie zasad i terminu zatrudnienia i ewentualnej możliwości przedłużenia umowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub trudności skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Mogą oni udzielić Ci niezbędnych porad i pomocy w procesie zatrudniania pracownika z Ukrainy. Jeżeli decydujesz się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji takiej jak Gremi Personal – większość lub wszystkie formalności będą załatwione przez specjalistów.

Język i efektywna komunikacja

Upewnij się, że pracownik posiada odpowiednie umiejętności językowe, aby efektywnie komunikować się w miejscu pracy. Jeśli praca wymaga znajomości danego języka, przeprowadź odpowiednie testy lub rozmowy kwalifikacyjne, aby ocenić poziom kandydata.

Dobrą praktyką jest inwestycja w kurs językowy, który umożliwi podniesienie w krótkim czasie kompetencji językowych pracownika z Ukrainy. W przypadku pracowników niewykwalifikowanych nieocenionym wsparciem dla pracownika z Ukrainy mogą być polskojęzyczni członkowie zespołu pochodzący z jego kraju.

Warunki pracy i integracja zespołu

Zapewnij odpowiednie warunki pracy i zintegruj pracownika z Ukrainy w zespole. Upewnij się, że jest świadomy polityk i procedur firmy oraz że ma dostęp do niezbędnych narzędzi i szkoleń. W razie potrzeby przeprowadź lub zleć przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla całego zespołu, by pracownicy z Ukrainy w Polsce czuli się dobrze traktowani.

Kultura i różnice kulturowe

Bądź świadomy różnic kulturowych między Ukrainą a Twoim miejscem pracy i pracownikami z Polski lub innych krajów. Zwróć uwagę na różnice w stylach komunikacji, oczekiwaniach wobec pracy czy zwyczajach społecznych. Zapewnij otwartość wobec pracowników z Ukrainy i poszanowanie wszystkich różnic kulturowych. Dbaj o uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich swoich pracowników!

Wsparcie w organizacji formalności w życiu codziennym

Udziel odpowiednich wskazówek i pomocy w załatwianiu wszelkich niezbędnych formalności. Pamiętaj, że pracownicy z Ukrainy mogą przebywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi toczącymi się na terenie ich kraju, a wyjazd z domu mógł odbywać się w pośpiechu i być stresujący. Dlatego Twoja pomoc w zakresie np. wynajęcia mieszkania czy otwarcia konta bankowego będzie miłym i dobrze widzianym gestem wsparcia.

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy w Polsce – najważniejsze kwestie formalne

Pracownicy z Ukrainy, ze względu na konflikt zbrojny toczący się na terytorium ich kraju, mogą skorzystać z uproszczonych procedur dotyczących legalizacji pobytu i podjęcia zatrudnienia w Polsce.

  • Prawo do podjęcia pracy w Rzeczypospolitej Polskiej posiada każdy obywatel Ukrainy i małżonek obywatela Ukrainy (również nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego!), który przebywa na terenie naszego kraju legalnie.
  • Obywatele z Ukrainy mają prawo do ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej do 4 marca 2024 roku (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami) – w tym czasie nie mogą korzystać z takiego prawa w innym kraju Unii Europejskiej. W przypadku opuszczenia terytorium Polski na okres dłuższy niż 30 dni – tracą prawo do legalnego pobytu.
  • Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 i posiadają ważny tytuł pobytowy, mogą być zatrudnieni na podstawie Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – pracodawca jest zobowiązany do złożenia takiego powiadomienie w odpowiednim ze względu na siedzibę firmy Państwowym Urzędzie Pracy do 14 dni od podjęcia zatrudnienia przez pracownika z Ukrainy.
  • Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku, w związku z działaniami wojennymi toczącymi się na terytorium ich kraju i zadeklarowali chęć pozostania w Polsce mogą być zatrudnieni na podstawie Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy – pracodawca jest zobowiązany do złożenia takiego powiadomienia w odpowiednim ze względu na siedzibę firmy Państwowym Urzędzie Pracy do 14 dni od podjęcia zatrudnienia przez pracownika z Ukrainy.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy w Polsce jest stosunkowo proste. Obowiązkiem pracodawcy decydującego się na zatrudnienie cudzoziemca jest znajomość i przestrzeganie wszelkich przepisów zatrudnieniowych oraz skrupulatna weryfikacja dokumentów pracownika. Ważna jest również Twoja otwartość, wrażliwość i gotowość do udzielenie pracownikom z Ukrainy niezbędnego wsparcia w tym trudnym dla nich i ich rodzin czasie.

Zobacz również: