fbpx

Jak zatrudnić i uzyskać zezwolenie na pracę pracownika z Ukrainy?

Borykasz się z brakami kadrowymi? Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie pracowników z Europy Wschodniej! Sprawdź, czy to rozwiązanie dla Twoje firmy! Współcześni przedsiębiorcy coraz chętniej zatrudniają w strukturach swoich firm pracowników z Ukrainy. To osoby obowiązkowe, rzetelnie…

Borykasz się z brakami kadrowymi? Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie pracowników z Europy Wschodniej! Sprawdź, czy to rozwiązanie dla Twoje firmy!

Współcześni przedsiębiorcy coraz chętniej zatrudniają w strukturach swoich firm pracowników z Ukrainy. To osoby obowiązkowe, rzetelnie i sumiennie podchodzące do swoich obowiązków, dyspozycyjne, skupione na realizacji celów zarobkowych i gotowe do podejmowania prac na rozmaitych stanowiskach. Chcesz uzupełnić zespół kasjerów lub obsługę hali sprzedażowej?  Szukasz magazynierów, pracowników do obsługi linii produkcyjnych lub pracowników do firmy sprzątającej? To praca dla Ukraińców!

Większe formalności dla pracowników spoza UE

Obywatele Unii Europejskiej i EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) mają prawdo do nieograniczonego korzystania z „wewnętrznego rynku” UE. Oznacza to m.in. swobodny przepływ pracowników, którzy mogą poszukiwać pracy i podejmować pracę bez konieczności uzyskiwania zezwoleń we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej / EFTA.

Cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podjąć legalną pracę w Polsce, ale po spełnieniu określonych warunków oraz dopełnieniu obowiązkowych formalności związanych ze zdobyciem dokumentów zatrudnieniowych
i pobytowych. Jak wygląda legalizacja zatrudnienia obcokrajowca w Polsce?

Legalna praca w Polsce – podstawowe wymagania prawne dla cudzoziemców

Cudzoziemiec, który chce podjąć pracę w Polsce musi posiadać:

 • Dokumenty dopuszczające do polskiego rynku pracy, tj.: zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonowa, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Dokument pobytowy, związany z uprawnieniem do wykonywania pracy, np. paszport biometryczny, wiza lub karta pobytu.

Ponadto cudzoziemiec jest zobowiązany do wykonywania pracy na warunkach, które zostały zawarte w zezwoleniu / oświadczeniu oraz wyłącznie na rzecz wskazanego w dokumencie pracodawcy. Konieczne jest również podpisanie z pracodawcą odpowiedniej umowy.

Jakie zezwolenia na pracę może uzyskać cudzoziemiec?

Cudzoziemiec spoza UE/EFTA może uzyskać dostęp do polskiego rynku pracy na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i prace (zezwolenie jednolie) – dokument uprawniający do pracy i do pobytu, wydawany na wniosek cudzoziemca przez wojewodę (właściwego dla miejsca pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce)
 • Zezwolenie na pracę – dokument uprawniający do pracy; cudzoziemiec może uzyskać jeden z pięciu typów zezwoleń na pracę: A (wydawany na wniosek pracodawcy dla cudzoziemca zatrudnionego w podmiocie w Polsce), B (wydawany cudzoziemcowi pełniącemu funkcję w zarządzie, działającemu jako prokurent lub komplementariusz), C, D i E (wydawany cudzoziemcowi delegowanemu do pracy w Polsce)
 • Zezwolenie na pracę sezonową (zezwolenie typu S, nowy dokument wprowadzony
  1 styczna 2018 roku) – dokument uprawniający do pracy sezonowej przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym, wydawany na wniosek pracodawcy przez starostę (właściwego dla miejsca pracy)
 • Oświadczenie (nowy dokument wprowadzony 1 styczna 2018 roku) – dokument uprawniający do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia, przez okres
  6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach; dokument jest rejestrowany przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy i może dotyczyć wyłącznie obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Rosji.

Zmiany wprowadzone 1 stycznia 2018 roku ułatwiają więc zatrudnienie Ukraińca w Polsce, ale nie zwalniają pracodawcy z szeregu innych obowiązków względem pracowników z Ukrainy.

Jakie dokumenty pobytowe zezwalające na pobyt cudzoziemca w Polsce?

Oprócz zezwolenia na pracę (wybrany z wyżej wymienionych rodzajów dokumentów) cudzoziemiec musi posiadać również dokument pobytowy.

Do legalnego wykonywania pracy w Polsce uprawnieni są cudzoziemcy przebywający w naszym kraju na podstawie jednego z następujących dokumentów:

 • paszportu biometrycznego,
 • wizy (z wyjątkiem wizy turystycznej, wizy wydanej w celu ochrony czasowej lub przyjazdu ze względów humanitarnych),
 • potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały,
 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • wizy lub dokumentu pobytowego wydanych przez inne państwo obszaru Schengen.

Umowa z pracodawcą i wymiar czasu pracy cudzoziemca

Żadne przepisy nie regulują kwestii związanej z konkretnym rodzajem umowy między pracodawcą a pracownikiem z Ukrainy. Najczęściej stosowane są umowy zlecenia oraz umowy o pracę. Pracodawca korzystający z pośrednictwa profesjonalnej agencji zatrudnienia / agencji pracy tymczasowej może również skorzystać z opcji outsourcingu pracowniczego.

Pracodawca jest z kolei zobowiązany do ścisłego przestrzegania wymiaru czasu pracy pracownika – zarówno jego przekroczenie, jak i zaniżenie oznacza, że praca zostanie uznana za nielegalną. Dodatkowo, w przypadku niezapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby godzin – pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za wszystkie godziny ujęte w zezwoleniu na pracę.

Obowiązki pracodawcy a pracownicy z Ukrainy w Polsce

Pracodawca decydujący się na zatrudnienie obcokrajowca lub obcokrajowców w strukturach swojego przedsiębiorstwa zobligowany jest do zweryfikowania ważności posiadanych przez pracownika / Ukraińca dokumentów pobytowych i zatrudnieniowych.

Konieczne jest zawarcie z pracownikiem odpowiedniej umowy (rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy), a w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenia – również zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy). Ponadto na pracodawcy ciążą obowiązki związane z właściwym przygotowaniem Ukraińca do pracy, m.in. przeprowadzenie szkolenia BHP, szkolenia stanowiskowego oraz wyposażenie pracownika w niezbędne narzędzia i środki do pracy.

Zadbaj o bezpieczeństwo Ukraińca w Polsce! Pracodawca decydujący się na zatrudnienie pracownika z Ukrainy musi mieć świadomość, że obywatele tego kraju przyjeżdżają do nas w celach zarobkowych, dysponujący na start niewielką kwotą (najczęściej nie przekraczającą 500 zł). Dlaczego? Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika produkcyjnego na Ukrainie wynosi około 2500 UAH, co
w przeliczeniu na złotówki daje niecałe 400 zł. Pracownicy z Ukrainy w Polsce mogą więc potrzebować pomocy w znalezieniu, a opcjonalnie również w opłaceniu zakwaterowania.

Nie rezygnuj z zatrudnienia pracowników z Ukrainy z powodu formalności! Skorzystaj z pomocy agencji pracy!

Ilość formalności i obowiązków związanych z zagraniczną rekrutacją i weryfikacją kandydatów, a następnie załatwianiem niezbędnych dokumentów i pozwoleń, transportem
i zakwaterowaniem pracowników z Ukrainy może przytłaczać! Jeśli jednak jesteś przekonany, że to najlepszy sposób na skuteczne uzupełnienie braków kadrowych w Twoim przedsiębiorstwie – nie rezygnuj z niego! Pracowników z Europy Wschodniej możesz bezpiecznie pozyskać dzięki współpracy z profesjonalną agencją zatrudnienia.

W Gremi Personal zajmujemy się kompleksową obsługą firm, które chcą zatrudnić Ukraińców. Stale współpracujemy ze sprawdzonymi agencjami zatrudnienia na Ukrainie, codziennie rekrutujemy i poszerzamy naszą bazę pracowników z Europy Wschodniej, by móc zaoferować ekspresową pomoc naszym Klientom.

 

Zobacz również: