Ważne oficjalne przesłanie dla cudzoziemców dotyczące przedłużenia wiz i czasowego zamieszkania na terytorium Polskim w okresie kwarantanny

Gremi Personal niezwłocznie informuje wszystkich cudzoziemców zainteresowanych tymi informacjami o następujących oficjalnych wyjaśnieniach polskich władz. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W związku z tym wszystkie wnioski dotyczące legalizacji…

Gremi Personal niezwłocznie informuje wszystkich cudzoziemców zainteresowanych tymi informacjami o następujących oficjalnych wyjaśnieniach polskich władz.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W związku z tym wszystkie wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce mogą być składane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego..

Cudzoziemcy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą opuścić terytorium Polski mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Szczegółowe informacje na temat przedłużenia wizy oraz formularze wniosków można znaleźć TUTAJ.

Informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu oraz formularze wniosków można natomiast znaleźć TUTAJ.

Składając wniosek zarówno o przedłużenie wizy, jaki i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny. Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie wezwą po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów.

Ponadto Dekret Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2020r. wskazuje, którzy cudzoziemcy mogą wjechać do Polski:

1) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

3) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodziny;

4) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

7) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

8) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu Zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemców (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

9) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

 

Zobacz również: