fbpx
Jak zatrudnić cudzoziemców do pracy produkcyjnej?

Jak zatrudnić cudzoziemców do pracy produkcyjnej?

Ostatnie lata pokazały, że wielu cudzoziemców przenosi się na dłużej do Polski, poszukując stałej pracy. Jedną z chętnie podejmowanych przez nich form zatrudnienia jest praca na produkcji.

Jeżeli jako pracodawca zamierzasz przyjąć do swojej firmy na stanowisko produkcyjne cudzoziemców, powinieneś wiedzieć, jakie przepisy regulują tę kwestię, zarówno jeśli chodzi o pracowników z terenu Unii Europejskiej, jak i spoza niej.

Cudzoziemcy do pracy produkcyjnej – kwestie formalne

W naszym kraju pracodawcy coraz częściej szukają wykwalifikowanych pracowników spośród cudzoziemców nie tylko na sezon, ale na dłuższy czas. Niemniej zatrudnienie obcokrajowca pod względem formalnym przebiega nieco inaczej niż zatrudnienie Polaka.

Dowiedz się Jak zatrudnić cudzoziemców w Polsce:https://gremi-personal.com/jak-zatrudnic-cudzoziemcow-w-polsce/ 

W wielu wypadkach cudzoziemiec może legalnie podjąć pracę w Polsce jedynie na podstawie posiadania pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce. Rodzaj takiego pozwolenia jest zależny od jego pochodzenia oraz charakteru pracy, jaką chce się podjąć.

Zezwolenie na pracę typu A, C, D i E

Zezwolenie na pracę typu A wydaje się w sytuacji, gdy siedziba, oddział czy zakład pracy znajduje się na terenie Polski. Pracodawca składa taki wniosek do właściwego urzędu wojewódzkiego. Na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec może pracować maksymalnie 3 lata.

Przeczytaj nasz artykuł Problemy i wyzwania branży produkcyjnej

Zezwolenie na pracę typu C, D i E dotyczy cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce zza granicy. Zezwolenie typu C jest przyznawane, gdy oddział pracodawcy znajduje się na terenie naszego kraju, zezwolenie typu D – gdy nie ma oddziału w Polsce, a zezwolenie typu E w jeszcze innych przypadkach, których nie obejmuje zezwolenie C i D.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

To uproszczona metoda zatrudnienia cudzoziemca, z której mogą korzystać pracownicy z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz Rosji. Jednorazowe oświadczenie uprawnia do wykonywania pracy przez 24 miesiące. Aby przedłużyć ten czas, pracodawca musi ponownie zawnioskować o oświadczenie lub o zezwolenie na pracę.

O powierzenie pracy cudzoziemcowi wnioskuje pracodawca w powiatowym urzędzie pracy przed podjęciem zatrudnienia przez obcokrajowca. Zaletą tego rozwiązania jest krótki czas oczekiwania – 7 dni – oraz brak formalności. Pracodawca jest zobowiązany powiadomić powiatowy urząd pracy o podjęciu lub niepodjęciu zatrudnienia przez cudzoziemca w terminie 7 dni.

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie powiadomienia

W przypadku zatrudnienia osób pochodzenia ukraińskiego, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. oraz wszystkich przebywających legalnie w Polsce, można to zrobić na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy.

Warto przeczytać nasz artykuł – Na co uwazać, przy zatrudnieniu pracownika z Azji

Powiadomienie składa pracodawca lub jego pełnomocnik do powiatowego urzędu pracy, w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca. Przepisy specjalnej ustawy z 12 marca 2022 r. zapewniają legalny pobyt w Polsce obywatelom Ukrainy i ich małżonkom, którzy przybyli do Polski ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie. Z tego względu nie jest wymagane uzyskiwanie dodatkowo pozwolenia na pobyt i pracę przez te osoby.

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz podmiotu wskazanego w oświadczeniu lub powiadomieniu.

Legalizacja pobytu cudzoziemca spoza UE

Oprócz zezwolenia na pracę, cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej musi posiadać także aktualne zezwolenie na pobyt w kraju, w którym chce pracować. Wymaga to posiadania paszportu biometrycznego, wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. 

Warto przeczytać nasz artykuł – Na co uwazać, przy zatrudnieniu pracownika z Ukrainy

Od 29 stycznia 2022 r. obowiązuje uproszczona ustawa o otrzymaniu jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemca, co znacząco przyspiesza dopełnienie formalności.

Cudzoziemcy do pracy na produkcji – obowiązki pracodawcy

Pracodawca chcący zatrudnić obcokrajowca do pracy na produkcji powinien, oprócz spraw formalnych, dopełnić też innych obowiązków. Zaliczamy do nich:

  • sprawdzenie, czy cudzoziemiec posiada ważne dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce, wykonać kopię dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudnienia;
  • sprawdzenie, czy dokument pobytowy uprawnia cudzoziemca także do podjęcia pracy na terenie Polski. Należy pamiętać, że dokumenty takie, jak wiza turystyczna, tranzytowa, wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych, zobowiązania międzynarodowe, interes państwa czy też związana z ochroną czasową nie uprawnia do podejmowania pracy na terenie naszego kraju;
  • zawarcie umowy w formie pisemnej, uprzednio przedstawionej cudzoziemcowi w jego języku ojczystym. Rodzaj umowy jest dostosowany do charakteru wykonywanej pracy. Pracodawca nie może zawszeć z cudzoziemcem umowy o dzieło w sytuacji, gdy powinna być z nim zawarta umowa o pracę, aby zmniejszyć koszty zatrudnienia czy obejść przepisy kodeksu pracy. Takie działanie jest niezgodne z prawem i objęte karą grzywny;
  • zapewnienie cudzoziemcowi minimalnego wynagrodzenia określonego prawem, zarówno gdy chodzi o umowę o pracę, jak i umowę zlecenie;
  • zgłoszenie pracownika w okresie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz do odprowadzania składek ZUS w odpowiedniej wysokości;
  • wypełnienie obowiązku podatkowego – obliczanie, pobieranie oraz wypłacanie zaliczek na podatek dochodowy;
  • przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy – inne obywatelstwo nie uprawnia do dyskryminacji czy pomijania pewnych praw pracowniczych zawartych w tym kodeksie.

Agencje pośrednictwa pracy – optymalne rozwiązanie przy zatrudnieniu cudzoziemców

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemców do pracy na produkcji musi dopełnić szeregu formalności, by wszystko przebiegło zgodnie z prawem. Dla wielu może być to zniechęcające, dlatego warto skorzystać z usługi agencji pośrednictwa pracy.

Taka agencja może zapewnić profesjonalną obsługę na każdym etapie oraz sprawdzoną listę zaufanych pracowników. To po stronie agencji leży dopełnienie wszystkich formalności związanych z legalnością pobytu i zatrudnienia oraz znalezienie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach.

Dzięki temu pracodawca ma pewność, że nie będzie miał żadnych nieprzyjemności wynikających z niedopełnienia jakichś obowiązków. Może też mieć pewność, że agencja przeprowadzi rekrutację i znajdzie dla niego pracownika spełniającego oczekiwania. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i zapewnia profesjonalne zrekrutowanie pracowników.

Takie rozwiązanie ma szereg zalet zarówno, gdy pracodawca poszukuje pracowników do pracy tymczasowej, jak i na dłuższy okres. Agencje pośrednictwa pracy specjalizują się w wyszukiwaniu pracowników o różnych kwalifikacjach, ze znajomością języków lub konkretnymi uprawnieniami, a ich baza pracownicza stale się powiększa.

Podejmując współpracę z agencją pracy, pracodawca jest też zwolniony z wszelkich prawnych zobowiązań, gdyż umowa jest podpisywana między pracownikiem, a agencją. To również znacząco ułatwia dopełnienie wszystkich formalności i zwalnia pracodawcę z obowiązków podatkowych czy ubezpieczeniowych – to wszystko leży po stronie agencji.

Zamiast szukać pracowników na własną rękę, lepiej pozostawić to profesjonalistom, którzy dysponują narzędziami i metodami pozyskiwania najlepszych pracowników spośród cudzoziemców, jednocześnie dbając o sprawy obu stron.

 

Zobacz również: