Stypendia dla dzieci ukraińskich pracowników Gremi Personal

Gremi Personal wprowadziło program stypendialny dla utalentowanych dzieci swoich pracowników, obywateli Ukrainy pracujących w Polsce. Stypendia przyznawane będą uzdolnionym dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia, które odniosły wybitne sukcesy i osiągnięcia w dziedzinie intelektualnej, artystycznej, albo sportowej.

Kandydaci do uzyskania stypendium powinni spełniać następujące kryteria:

  • wysoka średnia z uzyskanych ocen w szkole, osiągnięcia ponad programowe uczestnictwo w konkursach olimpiadach, kołach naukowych potwierdzone stosownymi dokumentami (świadectwa, dyplomy)
  • wysokie osiągnięcia w zawodach sportowych, potwierdzone dyplomami,
  • wysokie osiągnięcia w konkursach rozwijających talent (literatura, malarstwo, rzeźbiarstwo, śpiew), potwierdzone dyplomami

Zgłaszając swoje dziecko do programu stypendialnego, należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest jednocześnie formą zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych małoletniego dziecka,
  • dołączyć list polecający od kierownika organizacji edukacyjnej opisujący osiągnięcia dziecka,
  • dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wyniki uczestnictwa w konkurencyjnych zawodach i osiągnięciach dziecka (listy, dyplomy itp.).

Wypełnij formularz